VIDEOS

STEVE BASH CHOREOGRAPHY

STEVE BASH FREESTYLE HOUSE DANCE

STEVE BASH CHOREOGRAPHY

STEVE BASH X MAKY COLLAB FREESTYLE

STEVE BASH FREESTYLE HOUSE DANCE

STEVE BASH X AUDREY CARLITA CHOREOGRAPHY